Декларация за съответствие на инструменти Zvetko BG, 
съгласно Директива 93/42/ЕИО

С настоящото декларираме на своя лична отговорност, че според дизайна и конструктивните особености нашите инструменти са
класифицирани
в „Клас I медицински инструменти“ и са произвеждани и продавани от нас в съответствие с разпоредбите на
„Директива 93/42/ЕИО НА СЪВЕТА
от 14.06.1993 година относно медицинските изделия“, с изменение 2007/47/ЕО, които се
прилагат към тях, както и че сме поставили CЕ маркировка
върху тях в съответствие с Приложение VII. За всяка неупълномощена
от нас или несъгласувана с нас модификация на нашите продукти
тази декларация губи своята валидност.

 

Декларация за съответствие на инструменти Zvetko BG